Bird Anishininiwan Kaawii ishi wiicihaac:

Bird moonshak okakwe minsiwe mino wiicihaan Anishininiwan miina kaashi waawihkwiinonic minsiwe Canada, otishi naakotoon taash kaa kihtenimaac miina ehkanootank omashkawisiiwininiin Anishininiwan minsiwe kaashi anohkiiyaank.

Bird itash ohowe ishi pakitinitiso:

  • Kwayahk cimino wiiciiowec miina ekaa cikaatamawaac kekoonini kaye ci niikaanentank Anishi niniiwaatisiwinini mii kaa winci minohsec Bird opimiwicikewin miina peshikwan otanohkiiwinink ciishi wiicihaac Anishininiwan.
  • Ciyaapacihintwaa maawac kaa nitaa wanohkiiwaac taapishkooc kaa ishi naakosinic Anishinini wan kaa anohkiitamawaawaac.
  • Cinanantonank ke anohkaataminic Anishininiwan kaa wiitanohkiimaac miina ciyanoonci tepinank Anishininiiwi anohkiiwi kashkihoowinini.

  • Ciwiicihtooc Ishkonikani wiicihiwewinan kaawinci kihkencikaatek Anishininiiwaatisiwin, ci nihtaawanohkiic miina ontaacihoowi kashkihoowinink kaa mohtanohkiic awiya miina shooniyaan cipakitinaac.
Bird okii oshihtoon miina otaapacihtoon Anishininiiwaatisiiwi kihkinwahamaakewi wiicihiwewin ewii kwayahk kihkinwahamawaac otokimaansiman miina otanohkiinaakanan miina citootaminic Bird kaa shi ashotamaakenic otoonaakonikewinensiniink, kaawii ayintootaminic miina kaa ishi onahcikenic.

Bird okimaak ashotamaakewak ci mino aapataninik, naanaakacihcikaatenik miina ci tipaatotenik kaawii ishi wiicihaac Anishininiwan.

Array
Indigenousrelations : Company : Bird Construction