Anishinaabe Onaakonigewin Bineshiiyag Onji

I’iwe Bird (Bineshiy) gaa-ijigaadeg wiiji’iwewag ji-mamino-ayaawaad Anishinaabeg miziwe Canada akiing, waabanjigaade owe aaniin ezhi-wiijichigemangwaa miziwe onji Anishinaabeg nindizhichigewininaang.


Bineshiiyag owe izhi-wiiji’iwewag:

  • Mino-waawiijichigending ji-gikenjigaadeg igiwe wiijitoowaad izhitwaawinan, mii iwe ezhi-gashki’ewiziwaad ji-wiijichigemaawaad bebakaan Anishinaabe’.
  • Ji-wiidanokiimaawaad odanokii’aaganiwaa’ ji-waawiiji’aawaad Anishinaabe’ odishkoniganiwaang.
  • Ji-gagwe-onatoowaaad ondaadiziwinan Anishinaabe onji, nawach ji-minogaabawiwaad wiijichigemaawaad awiya’.

  • Wiijichigetoowaad ji-gikenjigaademagak Anishinaabe izhitwaawin, ji-gashki’ewiziwaad bebakaan ji-izhi-waawiijiwindwaaban endaso-ayaawaad Anishinaabeg.

Igiwe Bird gaa-ijigaazowaad ogii-onatoonaawaan Ji-gikino’amaageng Anishinaabe izhitwaawin, ji-gikendaminid odanokii’aaganiwaa’ ji-giizhaakonamowaad iwe odoonashowewiniwaa’ Indigenous Relations Policy, Strategies gaa-izhinikaadenig.


Mii igiwe Bird gaa-niigaanishkamowaad oga-dazhiikaanaawaa’ iwe onaakonigewin Indigenous Engagement Policy gaa-ijigaadenig.Array
Indigenousrelations : Company : Bird Construction